Tuesday, September 20, 2011

TAKO TRADEMARK WITHOUT THE TAKO MARK.TAKO at Imus along Aguinaldo Hiway